Laatst bijgewerkt: 25/03/2018

Voorafgaand: inleiding en ondernemingsgegevens

Algemene voorwaarden voor online bestellingen op www.schoenenvanmigerode.be

We willen u hierna graag informeren over onze algemene voorwaarden die regelen hoe we uw aankopen verwerken en afhandelen. De website www.schoenenvanmigerode.be biedt zowel schoenen als accessoires te koop aan.

Ondernemingsgegevens:

BVBA Schoenen Van Migerode
Maatschappelijke zetel gelegen te Hekkerstraat 73, 9230 Wetteren
Bedrijfsvestiging gelegen te Hekkerstraat 71, 9230 Wetteren
info@schoenenvanmigerode.be
09/3690681
BE428587966
RPR Dendermonde

1. AFSLUITEN VAN HET CONTRACT EN LEVERING VAN ARTIKELEN

1.1 Wanneer u online bestelt, sluit u een contract met BVBA Schoenen Van Migerode, Hekkerstraat 71, 9230 Wetteren.

1.2 Om een artikel aan te kopen, en bijgevolg om een bestelling te plaatsen, zal u het artikel dienen toe te voegen aan uw winkelmandje. U kan dan het aantal kiezen dat u wilt bestellen van het artikel. Vervolgens zal u enkele gegevens moeten invullen, de leveringsmethode en betaalmethode moeten kiezen (bij de lancering is dit enkel betalen en afhalen in u winkel), en kan u eventueel gebruikmaken van een kortingscode. Nadien kan u het detail van uw bestelling nakijken. Door op “bestellen” te klikken, plaatst u een bindende bestelling voor de artikelen in uw winkelmandje en gaat u de verplichting om deze te betalen (bij de lancering dient u uw bestelling in de winkel te betalen). Nadat u uw bestelling heeft geplaatst, zal Schoenen Van Migerode BVBA u een bevestiging van uw bestelling sturen per e-mail. Het contract is bindend van zodra u van Schoenen Van Migerode  BVBA de bevestiging van de bestelling heeft ontvangen.

1.3 Indien artikelen uitgeput zijn in de voorraad, zal Schoenen Van Migerode BVBA u elke betaling die u heeft gedaan, terugbetalen.

1.4 Schoenen Van Migerode BVBA levert in België (bij lancering levert Schoenen Van Migerode  BVBA niet en dienen producten in de winkel opgehaald te worden en aldaar betaalt te worden). Wanneer tijdsperiodes zijn uitgedrukt in werkdagen, betekenen werkdagen alle dagen van maandag tot en met vrijdag, wettelijke feestdagen uitgezonderd. Schoenen Van Migerode BVBA treft geen fout bij eventuele vertraging bij de verzending van de goederen.

1.5. Indien de verzending van de producten niet gebeurt binnen de afgesproken periode, of er geen periode werd afgesproken heeft de klant het recht om binnen de 30 dagen volgend op de bestelling af te zien van de aankoop en terugbetaling te ontvangen. Dit recht is niet van toepassing indien de producten onderweg zijn naar de klant.

1.6 De klant dient iedere tekortkoming of beschadiging aan de producten onmiddellijk te melden aan Schoenen Van Migerode BVBA en dit binnen een tijdspanne van vijf dagen na de levering of ontvangst van de goederen. De melding kan bij geschrift, e-mail of telefonisch gebeuren. Nadien dienen de producten te worden terug gestuurd met een vermelding van de tekortkoming en/of beschadiging. Dit binnen dezelfde termijn van 5 dagen, wanneer dit niet gebeurt worden de tekortkomingen geacht te zijn aanvaard.

2. PRIJZEN EN VERZENDKOSTEN

2.1 De prijzen die staan vermeld op datum van de bestelling, zijn van toepassing. De vermelde prijzen zijn definitieve en totale prijzen, BTW inbegrepen.

2.2 De artikelen blijven de eigendom van Schoenen Van Migerode BVBA tot integrale betaling van de aankoopprijs en, desgevallend, de verzendkosten.

2.3 De producten die in het winkelmandje zijn geplaatst (en bijgevolg gereserveerd zijn voor de klant) en niet worden aangekocht binnen de twee dagen, worden terug uit het winkelmandje gehaald om de mogelijkheid voor andere klanten om een product te kopen niet te hinderen.

2.4 BVBA Schoenen Van Migerode rekent enkel verzendkosten aan indien u aangegeven hebt producten te laten leveren op locatie. Indien u producten komt afhalen in de winkel zijn verzendkosten niet van toepassing.

3. BETALING

3.1 De volgende betaalmethodes worden door Schoenen Van Migerode BVBA aanvaardt: kredietkaarten, bancontact, betaling per overschrijving en betaling via Paypal (bij lancering zal enkel de optie ‘betalen in de winkel’ mogelijk zijn). Schoenen Van Migerode BVBA behoudt zich  het recht voor om bepaalde betalingsmethoden niet te aanvaarden voor een specifieke bestelling en te verwijzen naar andere betaalmethodes. Gelieve te noteren dat Schoenen Van Migerode BVBA alleen betalingen aanvaardt van rekeningen binnen de Europese Unie (EU). U bent verantwoordelijk voor elke kost die gepaard gaat met de betaaltransactie. 

3.2 In geval van aankopen met kredietkaart, zal de aankoop op uw kredietkaart worden aangerekend wanneer Schoenen Van Migerode BVBA overgaat tot verzending van uw bestelling. 

3.3 De niet, of onvolledige betaling van de factuur op de vervaldatum leidt tot het opstarten van een interne en externe invorderingsprocedure.

4. KORTINGSBONNEN

4.1 Kortingsbonnen zijn bonnen die niet kunnen worden aangekocht, maar worden uitgegeven tijdens reclamecampagnes, hun geldigheidsperiode is beperkt in de tijd.

4.2 Kortingsbonnen kunnen slechts éénmaal worden gebruikt in het kader van een bestelling, en enkel binnen de gepreciseerde periode. Een minimale aankoopwaarde is mogelijk vereist voor het gebruik van kortingsbonnen.

4.3 De waarde van de artikelen moet gelijk zijn aan de waarde van de kortingsbon of de waarde hiervan overschrijden. Als de kortingsbon ontoereikend is voor de waarde van de artikelen, zal het verschil moeten worden betaald aan de hand van één van de aanvaarde betaalmethodes. De waarde van kortingsbonnen zullen niet in contanten worden uitbetaald. Kortingsbonnen zullen niet worden terugbetaald indien alle of sommige artikelen worden teruggestuurd.

5. CADEAUBONNEN

5.1 Cadeaubonnen zijn bonnen die kunnen worden aangekocht. Zij kunnen enkel om onze producten aan te kopen en kunnen niet worden gebruikt om andere of meer cadeaubonnen te kopen. Indien de waarde van de cadeaubon ontoereikend is voor de waarde van de bestelling, zal het verschil moeten worden betaald middels één van de aanvaarde betaalmethodes.

5.2 Cadeaubonnen en tegoeden kan u enkel gebruiken vóór u uw bestelling afrondt. Indien u een cadeaubon wilt gebruiken, zal u uw cadeaucode moeten ingeven gedurende het bestelproces. Na betaling is het niet meer mogelijk om bonnen retroactief te gebruiken.

5.3 De waarde van de cadeaubonnen worden niet uitbetaald in contanten.

6. WETTELIJK HERROEPINGSRECHT

INDIEN U IN DE WEBSHOP KOOPT, GELIEVE DE VOLGENDE INFORMATIE EN RICHTLIJNEN TE LEZEN EN TE VOLGEN.

Informatie omtrent het herroepingsrecht:

6.1 U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen de overeenkomst te herroepen zonder opgave van reden en zonder kosten. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

6.2 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Schoenen Van Migerode per gewone post: Schoenen Van Migerode, Hekkerstraat 71, 9230 Wetteren of per e-mail: info@schoenenvanmigerode.be) via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping (art. 6.7), maar u bent hiertoe niet verplicht.

Gevolgen van de herroeping 

6.3 Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door Schoenen Van Migerode geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Schoenen Van Migerode BVBA op de hoogte is gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, terug.

6.4 Schoenen Van Migerode BVBA betaalt u per overschrijving of contant in de winkel terug.

6.5 U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan Schoenen Van Migerode BVBA heeft meegedeeld, aan ons (Schoenen Van Migerode, Hekkerstraat 71, 9230 Wetteren) terug te zenden of te overhandigen.

U bent op tijd als u de goederen terugstuurt of overhandigt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

6.6 Schoenen Van Migerode BVBA houdt zich het recht voor om te wachten met terugbetaling tot de goederen zijn teruggekregen, of tot u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING


6.7 Indien u de overeenkomst wenst te herroepen, gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen: 

Aan: Schoenen Van Migerode, Hekkerstraat 71, 9230 Wetteren, e-mail: info@schoenenvanmigerode.be 

Ik/wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen (*) : 
— besteld op / ontvangen op (*) 
— uw naam / namen: 
— Uw adres: 
— Uw handtekening (enkel wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 
— Datum 
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

7. TERUGBETALINGEN

Elke terugbetaling zal met u afgesproken worden op welke rekening dit dient te gebeuren. Een terugbetaling kan ook via cash gebeuren in de winkel.

8. KLANTENDIENST

De klantendienst is bereikbaar via info@schoenenvanmigerode.be of via het contactformulier (https://www.schoenenvanmigerode.be/contact/).

9. VARIA

9.1 De aansprakelijkheid voor gebreken wordt geregeld door de toepasselijke (Belgische) wettelijke bepalingen. 

9.2 Deze algemene voorwaarden kunnen worden bekeken op https://www.schoenenvanmigerode.be/algemene-voorwaarden/. U kan dit document ook afdrukken of opslaan door de geschikte functies te gebruiken in uw web browser.

9.3 U kan de details van uw recente bestellingen vinden op de ‘mijn bestellingen’ pagina in uw account ‘https://www.schoenenvanmigerode.be/my-account/orders/’

9.4 De Europese Commissie biedt aan consumenten een platform aan voor alternatieve geschillenbeslechting. Consumenten kunnen hun geschil met betrekking tot een online bestelling afhandelen zonder tussenkomst van een rechtbank. U krijgt toegang tot het platform voor onlinegeschillenbeslechting via deze url-link: http://ec.europa.eu/odr/

9.5 Het toepasselijke recht is het Belgische recht. In geval van geschillen zullen uitsluitende het vredegerecht van Wetteren en de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd zijn.

9.6 Indien één of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden nietig zouden zijn, zal dit de geldigheid van de andere bedingen niet aantasten.

9.7 Uw identiteitsgegevens en andere persoonlijke gegevens worden conform de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer behandeld. Uw gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor het sluiten van het contract (de bestelling) en het uitvoeren en verwerken van de bestelling. Daarnaast kunnen uw gegevens ook gebruikt worden voor nieuwsbrieven en reclame van onzentwege.  U heeft recht deze gegevens in te kijken en een correctie te vragen. Indien u geen reclame wenst te ontvangen kan u zich richten tot Schoenen Van Migerode BVBA via de contactgegevens. 

Met vriendelijke groeten,

Schoenen Van Migerode
Hekkestraat 71
9230, Wetteren